Algemene voorwaarden

Inschrijving en annulering
Na inschrijving door middel van het inschrijfformulier op de website van FCE wordt voor de deelnemer in de betreffende leergang een plaats gereserveerd. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de deelnemer kosteloos kan annuleren.
Na het toewijzen van een definitieve plaats en zijn de deelnamekosten verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden.
De door FCE aangeboden leergangen of workshops kunnen worden geannuleerd wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.
Na afloop van de leergang komen alle aanspraken te vervallen. Bij langdurige ziekte kunnen in overleg bijeenkomsten ingehaald worden tot maximaal 1 jaar na afloop van de oorspronkelijke leergang.

Betaling
De kosten voor de leeractiviteiten zijn inclusief leermateriaal en literatuur en exclusief verblijfskosten
De deelnamekosten dienen na facturering binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij het uitblijven van betaling zijn we genoodzaakt de deelname aan de proeve en het bijwonen van de bijeenkomsten te beëindigen.
Het deelnamebedrag dient in één keer te worden voldaan. Bij wijze van uitzondering kan het deelnamegeld in termijnen worden betaald. Hiertoe worden individuele afspraken gemaakt.
Bij een tweejarige leergang geldt een verplichting voor de volledige twee jaar tenzij deelname in onderling overleg tussen deelnemer en docenten wordt stopgezet.
Het deelnamegeld kan bij voortijdig stopzetten van de opleiding niet worden teruggevorderd.

Proeve
Indien het bij een leergang behorende proevegesprek niet op de geplande datum in het rooster kan worden afgenomen of bij een herkansing, worden extra kosten (à € 575,00) in rekening gebracht. Deze dekken de extra kosten die de Stichting moet maken.

Bezwaar of klacht
Deelnemers kunnen zich bij het voordoen van een bezwaar of klacht te allen tijde wenden tot de coördinator en de docenten van de FCE. De directeur van de FCE wordt in kennis gesteld van het bezwaar.
Bezwaren of klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij de FCE worden ingediend.
Het bezwaar of de klacht wordt binnen drie weken afgehandeld. Mocht het proces onverhoopt langer duren dan wordt de deelnemer daarover geïnformeerd.
Het FCE Bestuur treedt, indien nodig, op als mediator. Het bestuur wordt door de directeur ingeschakeld.
Een bezwaar wordt altijd vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd. De klacht en de wijze van afhandeling worden schriftelijk vastgelegd. De bewaartermijn is 2 jaar.
De bezwarenprocedure wordt gecommuniceerd naar de deelnemers en de opdrachtgever.
De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
De FCE verplicht zich al hetgeen haar bij het uitvoeren van de Leergangen ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is, geheim te houden. Alleen met toestemming van de deelnemer of op grond van een wettelijke verplichting mag de FCE de geheimhouding verbreken
De FCE garandeert de vertrouwelijkheid van alle haar toevertrouwde gegevens.

Copyright materialen
Op alle bij de leergangen gebruikte materialen berust het copyright bij de auteur. Deelnemers krijgen de vrije beschikking over de materialen die al openbaar gemaakt zijn op de website van Kessels & Smit.
De overige materialen mogen in het kader van de leergang gebruikt worden.