Uitgangspunten voor onze trajecten

Een duidelijke visie op leren

  • Afwisseling tussen reflecteren en doen: leren in het werk
  • Uitgaan van sterke punten en talenten
  • Maatwerk: leertrajecten maak je samen

De leertrajecten van de FCE verschillend van inhoud en opzet.
En toch lijken ze op een aantal belangrijke manieren op elkaar. Elk traject is namelijk gebouwd op onze visie op leren. De belangrijkste kenmerken:

Leren door doen
Eigen vraagstukken van deelnemers staan centraal. Zij experimenteren met nieuwe aanpakken in hun eigen werk en doen (literatuur) onderzoek naar thema’s waarin ze meer verdieping willen aanbrengen.

‘Eerstehands kennis’ verwerven
We bieden toegang tot belangwekkende theorieën en modellen en werken met beproefde ontwerpinstrumenten. Deze krijgen vooral betekenis in concrete ervaring, in de eigen werkpraktijk. Als deelnemer krijg je steeds persoonlijke feedback, zodat je eerstehands kennis ontwikkelt. Dat is kennis die je niet hebt van horen zeggen, maar hebt verworven door actieve toepassing en constructie.

Iedereen is eigenaar van zijn eigen leerproces
Deelnemers komen met specifieke leerwensen naar de FCE-activiteiten. We bieden een leeromgeving waarin zij met vakgenoten daaraan kunnen werken, met input uit de vaktheorie en ondersteund door ervaringsdeskundigen. De focus bepalen mensen grotendeels zelf. De FCE biedt een raamwerk van competenties, daarbinnen leggen mensen hun eigen accenten. In de leergangen Adviseren & Ontwerpen voor Leren in Organisaties leggen zij verantwoording af over hun ontwikkeling door middel van een portfolio. Hierop geven ervaren vakgenoten feedback. Ook in andere trajecten werken we met proeven van bekwaamheid uit de praktijk van de deelnemer.

Leren van en met elkaar
Niet alleen de gasten en begeleiders zijn van belang voor het leerproces. Deelnemers vormen met en voor elkaar inspirerende leergroepen met veel ervaring en kennis. We investeren bewust in de kwaliteit daarvan, door aandacht voor ervaringsuitwisseling en wederzijdse ondersteuning. We wisselen individuele opdrachten, gemeenschappelijke momenten en werken in kleine groepen af.

‘Waardering’ als basis voor leren
Omdat we voor de lange termijn meer geloven in het ontwikkelen van talenten dan in het eenzijdig ‘wegwerken van tekorten’ kiezen we voor een benadering waarin we sterke punten van deelnemers versterken en nadruk leggen op wat er al is. Zo krijgt het leren telkens een nieuwe stimulans en groeit zelfvertrouwen. Omdat het wel belangrijk is recht te doen aan datgene waar deelnemers niet sterk in zijn, kijken we ook daarnaar. Maar niet met als gedachte dat iedereen alles moet kunnen leren. Een hulpconstructie zoeken kan ook een goede oplossing zijn.

Maatwerk: leertrajecten maak je samen

De kracht van de FCE-leertrajecten is dat ze voortdurend in ontwikkeling zijn: geen jaar is inhoudelijk hetzelfde. Elk jaar worden nieuwe themaʼs, actuele inzichten en recente literatuur ingebracht. Tegelijkertijd blijft de FCE-aanpak steeds duidelijk herkenbaar. Vaste waarden en beproefde concepten blijven behouden en kristalliseren zich steeds verder uit. Door jaren zo te werken is een leergang ontstaan die vernieuwt en vernieuwend is, zonder modieus of trendgevoelig te zijn.
De precieze opbouw van de modules ontwikkelen we gedurende het jaar. Er staat een raamwerk dat we fine-tunen gedurende het proces.